Terms and Conditions

Amsterdam, version September, 2020.
 1. Definities
 2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de:
  • Opdrachtnemer: Nine Yards B.V., tevens handelend onder de naam 9Yards, dat voor de uitvoering van een Overeenkomst met Opdrachtgever gebruik maakt van deze algemene voorwaarden;
  • Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon met wie de Overeenkomst wordt gesloten;
  • Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever;
  • Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever voor de levering van diensten;
 1. Algemeen
  • Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
  • Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.
  • Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken en van toepassing op alle opvolgende Overeenkomsten tussen Partijen.
  • Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
  • Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn, of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 1. Aanbiedingen en offertes
  • Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
  • De door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd.
  • De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW.
  • Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
  • Indien een offerte, contract dan wel een ander gelijksoortig juridisch bindend document door Opdrachtnemer wordt opgestuurd aan Opdrachtgever en Opdrachtgever laat na dit document ondertekend te retourneren aan Opdrachtnemer, aanvaardt Opdrachtgever door betaling van het honorarium aan Opdrachtnemer de inhoud van dit document en deze voorwaarden.
 1. Verplichtingen van de Opdrachtnemer
  • Opdrachtnemer zal zich ervoor inspannen dat de werkzaamheden uit hoofde van deze Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap worden uitgevoerd.
  • Indien de Overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Opdrachtnemer steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
 1. Verplichtingen Opdrachtgever
  • De Opdrachtgever zal alle gegevens en de nodige ondersteuning tijdig verstrekken, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Indien Opdrachtgever niet aan voornoemde verplichtingen voldoet heeft Opdrachtnemer het recht, om zonder nadere ingebreke stellen, zijn werkzaamheden per direct op te schorten, zonder dat Opdrachtnemer gehouden is tot het betalen van enige schadevergoeding aan Opdrachtgever als gevolg van het opschorten van zijn werkzaamheden. In dat geval heeft Opdrachtgever niet het recht om zijn betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer op te schorten.
  • Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever, of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Eventuele kosten ter zake zijn komen voor rekening van Opdrachtgever.
  • Voordat Opdrachtgever besluit om de door Opdrachtnemer opgeleverde producten en/of het resultaat van de door Opdrachtnemer verrichte diensten in productie te nemen, is de Opdrachtgever verplicht om de door Opdrachtnemer opgeleverde producten en/of het resultaat van de door Opdrachtnemer verrichte diensten grondig te testen en – in het geval dat er sprake is van eventuele, problemen, onregelmatigheden of gebreken – bij Opdrachtnemer schriftelijk te melden. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen om deze problemen, onregelmatigheden of gebreken te herstellen.
 1. Wijziging van de Overeenkomst
  • Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
  • Bij voortzetting van de Overeenkomst zullen aangepaste en nieuwe condities toegevoegd worden aan de oorspronkelijke opdracht en daarmee één geheel vormen.
 1. Contractduur, uitvoeringstermijn & einde Overeenkomst
  • De door Opdrachtnemer opgegeven termijn, voor het volbrengen van de werkzaamheden, is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  • Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  • Indien tussen Partijen een Overeenkomst voor bepaalde tijd is overeengekomen, wordt de Overeenkomst na het einde van de looptijd automatisch verlengt met een looptijd van één jaar, tenzij één van Partijen de Overeenkomst uiterlijk twee maanden voorafgaand aan het eindigen van de looptijd van de Overeenkomst, de Overeenkomst schriftelijk heeft opgezegd.
  • In geval van een Overeenkomst voor bepaalde tijd dan is de Overeenkomst niet tussentijds opzegbaar, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  • Indien tussen Partijen een Overeenkomst voor onbepaalde is overeengekomen dan heeft ieder van Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een termijn van drie maanden.
 1. Honorarium, kosten, vergoedingen & facturatie
  • In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Opdrachtnemer gerechtigd is ieder jaar eenmaal door middel van een schriftelijke kennisgeving de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
  • Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Opdrachtnemer van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
  • Tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen, dient Opdrachtgever direct na totstandkoming van de Overeenkomst 50% van het totale honorarium van Opdrachtnemer aan Opdrachtnemer te betalen. De opdrachtgever dient 40 % van het totale honorarium van Opdrachtnemer aan Opdrachtnemer te betalen na  oplevering van  de website, althans na het door Opdrachtnemer voltooien van de in de Overeenkomst overeengekomen diensten. Opdrachtgever dient  het resterende bedrag van het honorarium van Opdrachtnemer te betalen direct nadat Opdrachtgever de website heeft goedgekeurd, althans in ieder geval uiterlijk binnen een termijn van 30 dagen nadat de website is opgeleverd of de in de Overeenkomst overeengekomen diensten van Opdrachtnemer zijn voltooid.
  • Opdrachtnemer factureert de onderhoudskosten, hosting en domeinnaam ieder jaar vooraf..
  • Een maand na volledige facturatie wordt de website, applicatie of dienst als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen, die vallen onder garantie (ook wel bugfixes genaamd) aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd.
  • Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
  • De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.
 1. Betaling
  • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
  • Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, per direct in verzuim. In geval van verzuim is Opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd (artikel 6:119a van het Nederlands Burgerlijk Wetboek). Daarnaast heeft Opdrachtnemer het recht om al haar kosten in verband met het incasseren van haar vordering, waaronder buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten op Opdrachtgever te verhalen.
  • In geval van verzuim van Opdrachtgever heeft Opdrachtnemer het recht haar werkzaamheden en overige verplichtingen per direct op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd de gehoudenheid van de Opdrachtgever om aan haar verplichtingen te voldoen.
 1.  Onderzoek & reclames
  • Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 14 dagen nadat Opdrachtgever het vermeende feit, waarop de klacht betrekking heeft, heeft ontdekt, althans had behoren te ontdekken, schriftelijk te worden gemeld bij Opdrachtnemer, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden door Opdrachtnemer, op laste van verval van recht om te klagen. De schriftelijke klacht van Opdrachtgever dient zo gedetailleerd mogelijk te worden beschreven, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
  • Opdrachtgever dient te allen tijde Opdrachtnemer een redelijke termijn te geven om de klacht te herstellen.
 1.  Opschorting, verrekening & ontbinding
  • Opdrachtgever heeft niet het recht om haar verplichtingen jegens opdrachtnemer op te schorten of een beroep te doen op verrekening.
  • Opdrachtgever heeft slechts het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien Opdrachtnemer in staat van faillissement wordt verklaard, aan Opdrachtnemer surseance van betaling wordt verleend.
 1. Aansprakelijkheid
  • Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag dat gelijk is aan de door haar gefactureerde bedragen in het kader van de Overeenkomst in het jaar voorafgaand aan de datum van het ontstaan van de schadeveroorzakende gebeurtenis. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het schadebedrag dat aansprakelijkheidsverzekeraar in het desbetreffende geval uitkeert.
  • Opdrachtgever is verplicht om binnen 30 dagen, nadat Opdrachtgever bekend is geworden met de schadeveroorzakende gebeurtenis, althans daarmee bekend had behoren te zijn, Opdrachtnemer schriftelijk aansprakelijk te stellen, op laste van verval van recht om Opdrachtnemer aansprakelijk te stellen. De brief van Opdrachtgever, waarin Opdrachtnemer aansprakelijk wordt gesteld, dient zo gedetailleerd mogelijk te worden beschreven, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
  • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Opdrachtnemer is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  • Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
  • Opdrachtnemer kan door Opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden voor gebreken aan de door Opdrachtnemer geleverde producten en/of het resultaat van de door Opdrachtnemer verrichte diensten voor zover het gebrek volgt uit de test van Opdrachtgever, zoals verwoord in artikel 5.3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan nadat Opdrachtgever de door Opdrachtnemer geleverde producten en/of het resultaat van de door Opdrachtnemer geleverde diensten in gebruik heeft genomen.
  • Opdrachtnemer is uitsluitend gehouden om de directe schade aan Opdrachtgever te vergoeden. Onder directe schade wordt verstaan:
   • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
   • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;
   • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
    • Opdrachtnemer is niet gehouden om indirecte schade aan Opdrachtgever te vergoeden. Onder indirecte schade wordt onder andere verstaan: gemiste omzet, gederfde winst, gemiste besparingen en overige schade door bedrijfsstagnatie.
    • De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid en de beperkingen van de te vergoeden schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of haar ondergeschikten.
 1. Overmacht
  • Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
  • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer of Opdrachtgever geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer of Opdrachtgever niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
  • Indien één van de Partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal deze daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.
 1. Geheimhouding
  • Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de (uitvoering van) onderliggende Overeenkomst van elkaar, of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door de andere Partij is medegedeeld, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  • Opdrachtnemer zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Opdrachtgever. Evenzo zal de Opdrachtgever, zonder instemming van Opdrachtnemer, aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en rapportages van de Opdrachtnemer.
 1. Eigendom
  • Tenzij door Partijen schriftelijk anders overeengekomen, berust het auteursrecht, het recht van tekening of model of enig ander intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de geleverde diensten of door Opdrachtnemer opgeleverde producten en/of werken, bij Opdrachtnemer.
  • Opdrachtgever verkrijgt het recht op gebruik van dit eigendom binnen het organisatiedeel waarop de opdracht betrekking heeft.
 1. Toepasselijk recht & geschillen
  • Op de door Partijen gesloten Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
  • Rechtbank Amsterdam is in eerste instantie bevoegd om van een geschil in tussen Partijen kennis te nemen.