Privacy Beleid

Nine Yards B.V., tevens handelend onder de naam 9Yards, houdt zich bezig met de ontwikkeling van websites en applicatie en/of hosting en beheer diensten voor haar klanten. In die hoedanigheid verwerkt 9Yards als verantwoordelijke persoonsgegevens van haar (potentiële) klanten en andere contactpersonen, maar ook van personen die bij haar solliciteren. 9Yards houdt zich daarbij aan de voorwaarden uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze Privacy statement laat 9Yards u weten welke gegevens door haar worden verwerkt, wanneer 9Yards persoonsgegevens verwerkt, waarom en op welke wijze.
Verwerving van algemene informatie
Als u de website van 9Yards bezoekt, wordt automatisch algemene informatie gedetecteerd. Deze informatie (serverlog bestanden) betreft informatie over het soort webbrowser, het besturingssysteem dat wordt gebruikt, de domeinnaam van uw internetdienst aanbieder etc. Dit is exclusieve informatie waarmee u niet kan worden geïdentificeerd. Deze informatie is nodig om technische redenen voor de correcte levering van de inhoud van de gewenste pagina overeenkomstig het gebruik van het internet. Anonieme informatie wordt door 9Yards geëvalueerd, zodat 9Yards de website en de technologie daarvoor kan verbeteren.
Cookies
Via haar website verwerkt 9Yards tracking cookies. Via uw browser instellingen kunt u uw cookie voorkeuren beheren. 9Yards maakt gebruik van cookies op de website. Dit doet 9Yards om haar website te analyseren en optimaal te laten functioneren.
Verwerken van persoonsgegevens
9Yards verwerkt de door (potentiële) klanten en overige contactpersonen verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen bij de aanvraag en het gebruik van haar diensten, zoals de ontwikkeling van websites en applicatie en/of hosting en beheer diensten en bij een bezoek aan haar website. 9Yards verzamelt ook gegevens wanneer u met haar in contact treedt over de mogelijkheden om gebruik te maken van haar diensten of wanneer u bij 9Yards wilt solliciteren. Daarnaast verwerkt 9Yards persoonsgegevens in opdracht van haar klanten (de verwerkingsverantwoordelijken) als verwerker. 9Yards heeft met al haar klanten hierover afspraken gemaakt conform de AVG. Hoe de klanten van 9Yards omgaan met het verwerken van persoonsgegevens, kunt u lezen in de privacy statements van de klanten van 9Yards.
Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
9Yards verzamelt contactgegevens van haar (potentiële) klanten, andere contactpersonen en sollicitanten. Van de klanten verzamelt 9Yards naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, ip adres en bankgegevens. Deze gegevens verzamelt 9Yards, omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. Van potentiële klanten verzamelt 9Yards naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden verzameld op basis van toestemming van de potentiële klant. Van sollicitanten verwerkt 9Yards de CV, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum. Dit doet 9Yards nadat de sollicitant zelf bij 9Yards heeft gesolliciteerd.
Beveiliging
9Yards doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. 9Yards hanteert altijd een passend niveau van beveiliging en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. 9Yards doet dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan verwerkers die namens 9Yards diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is 9Yards met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.
Bewaartermijnen
9Yards houdt zich aan de principes van gegevensbeperking. Daarom slaat 9Yards alleen uw persoonsgegevens op zolang dat nodig is voor de doeleinden die hier worden genoemd of voor zover vereist door de wetgever voor verschillende opslagperioden.
Derde ontvangers
9Yards maakt gebruik van systemen en/of diensten van derde leveranciers. Daarbij is het mogelijk dat deze leveranciers ook toegang heeft tot de persoonsgegevens die door 9Yards worden verzameld. Deze derde leveranciers zijn gevestigd in de EU en met deze derde leveranciers zijn afspraken gemaakt over een passend niveau van beveiliging
Rechten betrokkenen
Als betrokkene kunt u uw gegevens inzien, corrigeren en/of verwijderen. Bovendien heeft u het recht de verwerking van uw gegevens te beperken of uw gegevens aan een andere partij over te dragen. Mocht u het onverhoopt niet eens zijn met de wijze waarop uw gegevens door 9Yards worden verwerkt en/of andere bezwaren hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u hiertegen bezwaar maken. U kunt een verzoek met betrekking tot het uitoefenen van uw rechten sturen door telefonisch contact op te nemen met 9Yards (020 – 3031940). Indien u het idee heeft dat 9Yards niet in overeenstemming handelt met de privacywetgeving, of heeft u vragen, dan hoort 9Yards dit uiteraard graag. 9Yards gaat er vanuit dat zij altijd gezamenlijk tot een oplossing met u komt. Mocht u hierover anders denken, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Links
Voor uw gemak heeft 9Yards op haar website hyperlinks opgenomen naar websites van derden, waaronder ook websites van een aantal van haar klanten. 9Yards maakt u er op attent dat indien u deze websites bezoekt, de privacy statements van deze derde partijen, en niet die van 9Yards, van toepassing zijn.
Nieuwe ontwikkelingen en vragen
9Yards behoudt zich het recht voor deze privacy statement te wijzigen, zodat het altijd aan de toepasselijke wettelijke eisen voldoet of aan de veranderingen in haar diensten. Bij significante wijzigingen in de manier waarop 9Yards met privacygevoelige informatie omgaat, zal 9Yards er alles aan doen u op de hoogte te brengen. 9Yards raadt u tevens aan regelmatig deze pagina te bekijken voor de meest recente versie van haar privacy statement.
Vragen over privacy statement
Als u vragen heeft en/of opmerkingen over dit privacy statement, neem dan contact op met 020 – 3031940. Dit is het Privacy Statement van Nine Yards B.V., tevens handelend onder de naam 9Yards, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te (1062 HG) Amsterdam aan de Koningin Wilhelminaplein 1. Kvk nr.:  53568907.